Formy wsparcia oferowane uczestnikom zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy

Działania wspierająco - aktywizujące, którymi objęci są uczestnicy zajęć ŚDS obejmują przygotowanie diagnozy funkcjonalnej, opracowanie Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco - Aktywizującego dla każdego uczestnika, w porozumieniu i za zgoda jego samego lub jego opiekuna, realizację zaplanowanych celów w IPPWA, ocenę i weryfikację.

Kierownik i pracownicy zatrudnieni do realizacji zadań Domu stanowią Zespół Wspierająco - Aktywizujący, którego głównym celem jest udzielanie uczestnikom wsparcia w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej.

Zespół Wspierająco - Aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy. Celem jest omawianie postępów, ocena i weryfikacja Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco - Aktywizującego, a także ocena rezultatów, wprowadzanie innowacji, rozwiązywanie bieżących spraw i problemów.

W Środowiskowym Domu Samopomocy aktywizacja uczestników odbywa się wielotorowo i jest tak skomponowana aby maksymalnie wspierać rozwój dodatkowych umiejętności uczestników i wpływać korzystnie na ich samopoczucie.

Zajęcia wspierająco – aktywizujące zasadniczo opierają się na Planie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI w Krośnie przygotowywanym na każdy rok kalendarzowy funkcjonowania placówki.

Oto niektóre z proponowanych uczestnikom ŚDS aktywności:

Trening funkcjonowania w codziennym życiu

Trening funkcjonowania w codziennym życiu pomaga doskonalić umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. W naszej placówce trening obejmuje następujące formy wsparcia:

 • trening samoobsługi w szatni,
 • trening dbania o wygląd zewnętrzny i nauki higieny,
 • trening kulinarny,
 • trening umiejętności praktycznych: ogrodniczy, pralniczy, podstaw szycia, stolarski, obsługi urządzeń AGD,
 • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

Stymulacja polisensoryczna

W naszej placówce w ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu prowadzona jest stymulacja polisensoryczna dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia w formie grupowej wspierają ich poszczególne zmysły: smak, wzrok, węch, dotyk, słuch i równowagę. Podczas stymulacji instruktorzy terapii zajęciowej wykorzystują różne formy wspomagające tj. elementy biblioterapii, chromoterapii, relaksacji, aromaterapii oraz muzykoterapii. Poprzez stymulację polisensoryczną uczestnicy doświadczają różnych bodźców zmysłowych, uzyskują stan relaksacji i pobudzają zmysły do aktywnego działania.

Trening komunikacyjny

W naszej placówce w ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu prowadzony jest trening komunikacyjny. W trakcie zajęć instruktorzy terapii zajęciowej wdrażają stosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz doskonalą u uczestników umiejętność swobodnego wypowiadania. Doskonalona jest umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem, jak również korzystania z narzędzi do komunikacji (komunikatory, przyciski switch, tablice). Wykorzystuje się również książki i albumy aktywności zawierające symbole PCS, piktogramy oraz zdjęcia. Wdrażana jest też komunikowanie z użyciem gestów Makaton.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

Uczestnicy uczą się efektywnie i racjonalnie wykorzystywać czas wolny, a także wzbogacają swoje zainteresowania. Dzięki różnorodności proponowanych aktywności rozwijają potrzebę aktywności, satysfakcjonujących kontaktów oraz doświadczają sukcesów. W każdy piątek, podczas zebrania społeczności samodzielnie decydują z jakiej formy spędzania czasu wolnego chcieliby skorzystać w następnym tygodniu. Uczestnicy mogą wybierać pomiędzy:

 • zajęciami rękodzielniczymi,
 • zajęciami komputerowymi,
 • zajęciami kulturalnymi,
 • zajęciami turystyczno-rekreacyjnymi,
 • zajęciami muzycznymi,
 • biblioterapią,
 • arteterapią,
 • decoupage'em,
 • stymulacją wielozmysłową z elementami relaksacji,
 • grami edukacyjnymi,
 • grami zespołowymi.

Dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną przewidziane są odmienne formy treningu spędzania czasu wolnego. Biorą oni udział w:

 • treningu relaksacyjnym,
 • zagadkach słuchowych,
 • zajęciach plastycznych z wykorzystaniem Metody Malowania Dziesięcioma Palcami,
 • stymulacji wielozmysłowej z elementami Porannego Kręgu,
 • masażu relaksacyjnym,
 • zajęciach z elementami metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Integracji Sensorycznej.

Terapia ruchowa

Fizjoterapia pozwala na rozwój, utrzymanie oraz powrót do maksymalnej sprawności ruchowej. Oddziaływania te mają na celu zapewnienie dobrostanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego. Proces usprawniania opiera się o zalecenia lekarskie. W terapii ruchowej używa się różnych metod pracy: masażu ręcznego, hydroterapii, kinezyterapii, ćwiczeń według metod neurofizjologicznych - PNF, elementów terapii Bobath oraz ćwiczeń: biernych, czynno - biernych, pionizacji biernej, stymulacji sensomotorycznej, gier zespołowych.

Poradnictwo psychologiczne

Jest realizowane w placówce przez psychologa. Zajęcia są prowadzone w formie grupowych i indywidualnych spotkań mających na celu wsparcie psychologiczne w codziennym funkcjonowaniu oraz w sytuacjach kryzysowych, a także psychoedukację. Dzięki nim uczestnicy kształtują umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami, rozwiązywania problemów oraz prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Trening umiejętności społecznych

Ma formę grupowego i indywidualnego wsparcia. W trakcie treningu uczestnicy doskonalą umiejętności społeczne, rozwijają umiejętność trafnego myślenia o sytuacjach społecznych oraz kształtują zdolność empatii. Zapoznają się z zasadami panującymi w grupie społecznej i nabywają umiejętności praktyczne. Poprzez trening uczestnicy uczą się współpracy z innymi oraz wykształcają nawyki wspomagające ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

W ramach pomocy w załatwianiu spraw urzędowych terapeuci ŚDS wspomagają uczestników (przy współudziale rodziców) w wypełnianiu wniosków urzędowych, w wyjściach do urzędów i instytucji oraz współpracują z jednostkami pomocy społecznej.

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

Uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie otrzymują pomoc podczas organizowania wizyt u specjalistów. Są wspierani w trakcie konsultacji medycznych, jak również przy dobieraniu sprzętu rehabilitacyjnego. W ŚDS pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych ma również charakter grupowego treningu prozdrowotnego. Uczestnicy nabywają umiejętność rozpoznawania stanów chorobowych, poznają zasady zdrowego żywienia i utrwalają wiedzę o sposobach zachowania się w różnych sytuacjach zdrowotnych.

Niezbędna opieka

Ma na celu zabezpieczenie potrzeb opiekuńczych, pielęgnacyjnych uczestników zajęć z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niezbędna opieka obejmuje min.: pomoc i wspieranie uczestników podczas dojazdów do placówki, wyjazdów do domów, pomoc przy karmieniu, wykonywanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych, opiekę. W trakcie realizowania niezbędnej opieki uczestnicy są maksymalnie angażowani do działania, aby wykształcić prawidłowe nawyki.

Copyright (c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika › Klauzula informacyjna