Cele i zadania

Celem zasadniczym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie jest stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych, życiowych, ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i satysfakcjonującego życia.

Cele szczegółowe realizowane przez ośrodek skupiają się przede wszystkim na:

 • Podnoszeniu jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Rozszerzaniu jakości oferty usług świadczonych w środowisku lokalnym
 • Aktywizowaniu do udziału w życiu społecznym
 • Rehabilitacji społecznej i zawodowej
 • Promocji zdrowia
 • Rozwijaniu sieci oparcia społecznego
 • Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
 • Współpracy z rodziną i otoczeniem w celu realizowania i kontynuacji założeń Indywidualnych Planów Wspierająco – Aktywizujących
 • Współpracy z innymi ośrodkami wsparcia, wymiana doświadczeń
 • Współpracy z samorządem, instytucjami w celu zapobiegania wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Bazą wszelkich działań jest podmiotowość i samorządność uczestników placówki.

Kadra ŚDS

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudniony jest odpowiedni do potrzeb i możliwości personel posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe:

 • Kierownik ŚDS - Katarzyna Jakubowicz
 • Instruktor terapii zajęciowej - Małgorzata Długosz
 • Instruktor terapii zajęciowej - Joanna Borkowska
 • Instruktor terapii zajęciowej - Barbara Matuszek (zastępstwo pełni Anna Łoś)
 • Instruktor terapii zajęciowej - Sebastian Ast
 • Instruktor terapii zajęciowej - Dawid Wiatr
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - Barbara Mikos
 • Psycholog - Aleksandra Sęp
 • Fizjoterapeuta - Paulina Chmielowska (zastępstwo pełni Katarzyna Kubit)
 • Księgowa - Lucyna Moń
 • Kadrowa - Monika Turek

Baza lokalowa i materialna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie dysponuje nowoczesnym lokalem w dogodnej, miejskiej lokalizacji. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, przestronny i funkcjonalnie wyposażony.


Kuchnia i zaplecze kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, w których odbywają się treningi kulinarne.

Pomieszczenie z wanną do hydromasażu.


Sala Rehabilitacyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny.

Pokoje terapeutyczne, w których odbywają się treningi i zajęcia wspierająco - aktywizujące.

Pomieszczenia do treningów umiejętności praktycznych - pralnia, pomieszczenie gospodarcze.

Pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego - pełniący również funkcję pokoju wyciszeń.


Łazienki i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szatnia uczestników.

Kącik relaksacyjny

ŚDS w Krośnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie (ŚDS) jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. Jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, również ze sprzężonymi kalectwami i chorobami, które ukończyły 18 rok życia, obojga płci (typ B).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Krośnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.) Nr 231, poz. 1375 z póź. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1589)
 4. Uchwały Nr 25/12 Zarządu Koła PSOUU w Krośnie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania ŚDS.
 5. Statusu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
 6. Regulaminu organizacyjnego ŚDS w Krośnie.
 7. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie.
 8. Programu i Planu pracy na każdy rok.
 9. Umowy nr PS.8122.4.4.2012 z dnia 9 listopada 2012 r. zawartej z Gminą Krosno.

Środowiskowy Dom Samopomocy swoją działalność rozpoczął 10 grudnia 2012 r. Jest placówką przeznaczoną dla 27 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnikami mogą być osoby, które otrzymały decyzję kierującą wraz z ustalona odpłatnością wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie. W przypadku osób zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego wydanie decyzji kierującej poprzedzone jest zawarciem stosownego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna, a Starostą krośnieńskim. ŚDS jest placówką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielającą wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi kalectwami, pozwala na kształtowanie ich pozytywnych relacji z otoczeniem, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Skład Samorządu ŚDS w roku 2018

Przewodniczący:
Grzegorz Różycki
Zastępca przewodniczącego:
Tomasz Wilk
Zastępca przewodniczącego:
WitoldKobak
Członek samorządu:
Michał Zając

 

Członek samorządu:
Sebastian Stahl
Członek samorządu:
Ewa Winogrodzka
Członek samorządu:
Joanna Zajdel
Członek samorządu:
Marzena Zawiło

Skład Samorządu ŚDS w roku 2017

Przewodniczący:
Sebastian Stahl
Zastępca przewodniczącego:
Łukasz Kurowski
Zastępca przewodniczącego:
Grzegorz Różycki
Członek samorządu:
Michał Zając

 

Członek samorządu:
Katarzyna Niepokój
Członek samorządu:
Ewa Winogrodzka
Członek samorządu:
Jaromir Pelc
Członek samorządu:
Łukasz Pleśniarki

Skład Samorządu ŚDS w roku 2016

Przewodniczący:
Tomasz Wilk
Zastępca przewodniczącego:
Grzegorz Różycki
Zastępca przewodniczącego:
Jaromir Pelc

 

Członek samorządu:
Małgorzata Szczurek
Członek samorządu:
Łukasz Pleśniarski
Członek samorządu:
Katarzyna Niepokój
Członek samorządu:
Marzena Zawiło

Skład Samorządu ŚDS w roku 2015

Przewodniczący:
Tomasz Wilk
Zastępca przewodniczącego:
Katarzyna Niepokój
Skarbnik:
Małgorzata Szczurek
     
Członek samorządu:
Grzegorz Różycki
Członek samorządu:
Marzena Zawiło
Członek samorządu:
Jaromir Pelc

 

Publikacje są dostępne w następujących podkategoriach:

Copyright (c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika › Klauzula informacyjna