Działania wspierająco - aktywizujące, którymi objęci są uczestnicy zajęć ŚDS obejmują przygotowanie diagnozy funkcjonalnej, opracowanie Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco - Aktywizującego dla każdego uczestnika, w porozumieniu i za zgoda jego samego lub jego opiekuna, realizację zaplanowanych celów w IPPWA, ocenę i weryfikację. Kierownik i pracownicy zatrudnieni do realizacji zadań Domu stanowią Zespół Wspierająco - Aktywizujący, którego głównym celem jest udzielanie uczestnikom wsparcia w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej.

 

Zespół Wspierająco - Aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy. Celem jest omawianie postępów, ocena i weryfikacja Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco - Aktywizującego, a także ocena rezultatów, wprowadzanie innowacji, rozwiązywanie bieżących spraw i problemów.

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy aktywizacja uczestników odbywa się wielotorowo i jest tak skomponowana aby maksymalnie wspierać rozwój dodatkowych umiejętności uczestników i wpływać korzystnie na ich samopoczucie. Zajęcia wspierająco - aktywizujące zasadniczo opierają się na Planie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI w Krośnie przygotowywanym na każdy rok kalendarzowy funkcjonowania placówki.

 

Trening funkcjonowania w codziennym życiu pomaga doskonalić umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. W naszej placówce trening obejmuje następujące formy wsparcia:

 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
 • trening samoobsługi,
 • trening nauki higieny,
 • trening kulinarny,
 • trening porządkowy,
 • trening umiejętności praktycznych: pralniczy, podstaw szycia, ogrodniczy, podstaw techniki, trening umiejętności manualnych,
 • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

 

W naszej placówce w ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu prowadzona jest stymulacja polisensoryczna dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia w formie grupowej wspierają ich poszczególne zmysły: smak, wzrok, węch, dotyk, słuch i równowagę. Podczas stymulacji instruktorzy terapii zajęciowej wykorzystują różne formy wspomagające tj. elementy biblioterapii, chromoterapii, relaksacji, aromaterapii oraz muzykoterapii. Poprzez stymulację polisensoryczną uczestnicy doświadczają różnych bodźców zmysłowych, uzyskują stan relaksacji i pobudzają zmysły do aktywnego działania.

 

Obejmuje działania mające na celu kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami z otoczenia oraz podczas wizyt w instytucjach kultury i urzędach. Dotyczy doskonalenia umiejętności interpersonalnych, swobodnego wypowiadania się, a także radzenia sobie z trudnościami.

 

W naszej placówce codziennie w trakcie zajęć prowadzony jest trening komunikacyjny. W trakcie zajęć instruktorzy terapii zajęciowej wdrażają stosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz doskonalą u uczestników umiejętność swobodnego wypowiadania. Doskonalona jest umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem, jak również korzystania z narzędzi do komunikacji (komunikatory, przyciski switch, tablice). Wykorzystuje się również książki i albumy aktywności zawierające symbole PCS, piktogramy oraz zdjęcia. Wdrażana jest też komunikowanie z użyciem gestów Makaton.

 

Uczestnicy uczą się efektywnie i racjonalnie wykorzystywać czas wolny, a także wzbogacają swoje zainteresowania. Dzięki różnorodności proponowanych aktywności rozwijają potrzebę aktywności, satysfakcjonujących kontaktów oraz doświadczają sukcesów. W każdy piątek, podczas zebrania społeczności samodzielnie decydują z jakiej formy spędzania czasu wolnego chcieliby skorzystać w następnym tygodniu.

 

Proponowane formy spędzania czasu wolnego:

 • rękodzieło,
 • zajęcia komputerowe i gry,
 • biblioterapia,
 • zajęcia kulturalne,
 • zajęcia z elementami relaksacji w Sali Doświadczani Świata,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia muzyczne.

 

Osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną korzystają z treningów umiejętności spędzania czasu wolnego:

 • relaksacji z elementami muzykoterapii,
 • relaksacji z elementami stymulacji zapachowej,
 • relaksacji z elementami masażu relaksacyjnego.

 

Jest realizowane w placówce przez psychologa. Zajęcia są prowadzone w formie grupowych i indywidualnych spotkań mających na celu wsparcie psychologiczne w codziennym funkcjonowaniu oraz w sytuacjach kryzysowych, a także psychoedukację. Dzięki nim uczestnicy kształtują umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami, rozwiązywania problemów oraz prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

 

Terapia pedagogiczna realizowana jest w placówce przez pedagoga specjalnego. Wsparciem pedagogicznym objęte są osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i/lub ze spektrum autyzmu. Terapia pedagogiczna przyjmuje formę indywidualnych lub grupowych spotkań.

 

Ma formę grupowego i indywidualnego wsparcia. W trakcie treningu uczestnicy doskonalą umiejętności społeczne, rozwijają umiejętność trafnego myślenia o sytuacjach społecznych oraz kształtują zdolność empatii. Zapoznają się z zasadami panującymi w grupie społecznej i nabywają umiejętności praktyczne. Poprzez trening uczestnicy uczą się współpracy z innymi oraz wykształcają nawyki wspomagające ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

W ramach pomocy w załatwianiu spraw urzędowych terapeuci ŚDS wspomagają uczestników (przy współudziale rodziców) w wypełnianiu wniosków urzędowych, w wyjściach do urzędów i instytucji oraz współpracują z jednostkami pomocy społecznej.

Uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie otrzymują pomoc podczas organizowania wizyt u specjalistów. Są wspierani w trakcie konsultacji medycznych, jak również przy dobieraniu sprzętu rehabilitacyjnego. W ŚDS pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych ma również charakter grupowego treningu prozdrowotnego. Uczestnicy nabywają umiejętność rozpoznawania stanów chorobowych, poznają zasady zdrowego żywienia i utrwalają wiedzę o sposobach zachowania się w różnych sytuacjach zdrowotnych.

W ramach terapii ruchowej w naszej placówce prowadzone są zajęcia sportowe w tym: gry zespołowe (elementy siatkówki, koszykówki, piłki nożnej), gry integracyjne sportowe (dart, boule, elementy badmintona, kręgle), ćwiczenia motoryki małej i dużej z wykorzystaniem stolika do ćwiczeń manualnych, bieżni, rowerków stacjonarnych, ćwiczenia wzmacniające i ogólnokondycyjne z wykorzystaniem magicznego dywanu oraz zajęcia turystyczne i rekreacja - Nordic walking, spacery, ścieżka sensoryczna, siłownia na świeżym powietrzu, elementy jogi, aerobic, taniec, wycieczki, zajęcia ogólnousprawniające z wykorzystaniem dysków sensorycznych, klinów, kształtek, zmiana pozycji ułożeniowych, integracja sensoryczna z użyciem hamaka, huśtawek, rekreacja z wykorzystaniem infrastruktury ogrodowej. Formy wsparcia mające na celu podtrzymywanie sprawności fizycznej uczestników ŚDS dostosowane są do indywidualnych możliwości Uczestników. W niniejszych formach wsparcia biorą również udział osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i / lub spektrum autyzmu.

 

Ma na celu zabezpieczenie potrzeb opiekuńczych, pielęgnacyjnych uczestników zajęć z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niezbędna opieka obejmuje min.: pomoc i wspieranie uczestników podczas dojazdów do placówki, wyjazdów do domów, pomoc przy karmieniu, wykonywanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych, opiekę. W trakcie realizowania niezbędnej opieki uczestnicy są maksymalnie angażowani do działania, aby wykształcić prawidłowe nawyki.

Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.