Celem zasadniczym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie jest stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych, życiowych, ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i satysfakcjonującego życia.

 

Cele szczegółowe realizowane przez ośrodek skupiają się przede wszystkim na:

  • Podnoszeniu jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Rozszerzaniu jakości oferty usług świadczonych w środowisku lokalnym
  • Aktywizowaniu do udziału w życiu społecznym
  • Rehabilitacji społecznej i zawodowej
  • Promocji zdrowia
  • Rozwijaniu sieci oparcia społecznego
  • Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
  • Współpracy z rodziną i otoczeniem w celu realizowania i kontynuacji założeń Indywidualnych Planów Wspierająco – Aktywizujących
  • Współpracy z innymi ośrodkami wsparcia, wymiana doświadczeń
  • Współpracy z samorządem, instytucjami w celu zapobiegania wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Bazą wszelkich działań jest podmiotowość i samorządność uczestników placówki.