Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie (ŚDS) jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. Jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, również ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia, obojga płci (typ B). Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Krośnie.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.) Nr 231, poz. 1375 z póź. zm.)
  3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1589)
  4. Uchwały Nr 25/12 Zarządu Koła PSOUU w Krośnie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania ŚDS.
  5. Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
  6. Regulaminu organizacyjnego ŚDS w Krośnie.
  7. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie.
  8. Programu i Planu pracy na każdy rok.
  9. Umowy nr PS.526.17.1.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zawartej z Gminą Krosno.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy swoją działalność rozpoczął 10 grudnia 2012 r. Jest placówką przeznaczoną dla 27 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnikami mogą być osoby, które otrzymały decyzję kierującą wraz z ustaloną odpłatnością wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie. W przypadku osób zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego wydanie decyzji kierującej poprzedzone jest zawarciem stosownego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna, a Starostą krośnieńskim. ŚDS jest placówką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielającą wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami, pozwala na kształtowanie ich pozytywnych relacji z otoczeniem, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.