Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie mogą zostać osoby dorosłe zamieszkałe na terenie miasta Krosna lub w Powiecie Krośnieńskim, niepełnosprawne intelektualnie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym).

 

Osoby ubiegające się o skierowanie do ŚDS powinny złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kandydata następujące dokumenty:

  • Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
  • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS typu B wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
  • Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

Ścieżka przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy:

  1. Na wstępie osoba ubiegająca się o przyjęcie do placówki kontaktuje się z Kierownikiem ŚDS, który określa możliwość przyjęcia do placówki (np. otrzymuje informacje o zasadach funkcjonowania Domu, wymogach formalnych, wolnych miejscach, terminie przyjęcia, itp.)
  2. Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydat na uczestnika kompletuje potrzebne zaświadczenia i dokumenty, składa je do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.
  3. Po wpłynięciu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej, do domu kandydata na uczestnika ŚDS przychodzi pracownik socjalny na wywiad środowiskowy.
  4. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS w Krośnie wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno
  5. Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas kiedy zespół wspierająco - aktywizujący ŚDS przygotowuje diagnozę i ocenia możliwości uczestnika a także przygotowuje Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco - Aktywizujący (IPPWA).
  6. Po dokonaniu oceny i zaproponowaniu uczestnikowi indywidualnie przygotowanego programu postępowania (IPPWA), kierownik ŚDS kieruje pismo do Dyrektora MOPR w Krośnie o wydanej kolejnej decyzji na czas niezbędny do realizacji założonego planu postępowania - IPPWA.